Lakers szóści na ogólnej liście Forbesa

Lakers szóści na ogólnej liście ForbesaWcześniej w tym roku, Forbes uznał Jeziorowców za najbardziej wartościową organizację w National Basketball Association (link). Teraz natomiast, wycenił również inne drużyny sportowe na świecie (nie tylko z [więcej]

Robert Upshaw podpisał dwuletnią umowę z Lakers

Robert Upshaw podpisał dwuletnią umowę z LakersJuż po pierwszym meczu Roberta Upshawa w barwach Lakers w Lidze Letniej, Mitch Kupchak postanowił zaoferować mu dwuletni, częściowo gwarantowany kontrakt. Według Baxtera Holmesa z ESPN, w nadchodzącym sezonie [więcej]

Mitch Kupchak zakontraktował Larry'ego Nance Jr.

Mitch Kupchak zakontraktował Larry'ego Nance Jr.Wraz z podpisaniem D'Angelo Russella, Mitch Kupchak zaoferował również kontrakt Larry'emu Nance'onowi Jr., który został wybrany przez Lakers w drafcie z 27 numerem. Łączna wartość umowy tego silnego skrzydłowego [więcej]

Lakers podpisali D'Angelo Russella

Lakers podpisali D'Angelo RussellaJeszcze przed rozpoczęciem NBA Summer League, Mitch Kupchak zakontraktował swojego nowego obrońcę - D'Angelo Russella. Choć zawodnik mógł zagrać w Lidze Letniej dla Jeziorowców bez ważnej umowy, tak jednak [więcej]

Jordan Hill dołączy do Pacers

Jordan Hill dołączy do PacersLos Angeles Lakers i Indiana Pacers wymienili się centrami, chociaż nie bezpośrednio. Według Seana Deveney'a ze Sporting News, Jordan Hill jest już dogadany z władzami zespołu Franka Vogela i tym samym wypełni [więcej]

Roy Hibbert trafia w wymianie do Lakers

Roy Hibbert trafia w wymianie do LakersPo nieudanej próbie ściągnięcia do zespołu LaMarcusa Aldridge'a, Mitch Kupchak zdecydował się zadzwonić do Larry'ego Birda z Indiany Pacers i pozyskać centra - Roy'a Hibberta. Już od jakiegoś czasu mówiło [więcej]

Mitch Kupchak powitał nowych graczy złota i purpury

W środę 22 lipca, Mitch Kup­chak oraz cała orga­ni­za­cja 16-stokrotnych mistrzów NBA, ofi­cjal­nie powi­tała w swo­ich sze­re­gach nowych zawod­ni­ków - Bran­dona Bassa, Roy’a Hib­berta oraz Lou Wil­liamsa. Po kon­fe­ren­cji pra­so­wej wyżej wymie­nio­nej trójki, gene­ralny mene­dżer Jezio­row­ców udzie­lił krót­kiego wywiadu mediom, w któ­rym po raz kolejny pod­su­mo­wał okres free agency oraz ogól­nie wypo­wie­dział się na temat obec­nego składu dru­żyny, któ­rej szko­le­niow­cem jest Byron Scott. Kup­chak odpo­wie­dział m.in. na pyta­nia doty­czące zdol­no­ści nowych nabyt­ków ekipy z Mia­sta Anio­łów, gra­czy obwo­do­wych i pod­ko­szo­wych w zespole, czy też sko­men­to­wał występ zawod­ni­ków Marka Mad­sena pod­czas NBA Sum­mer League 2015, a szcze­gól­nie D’Angelo Rus­sella. Ponadto poświę­cił także kilka minut na wypo­wie­dze­nie się o innym pierw­szo­rocz­niaku, który być może w przy­szło­ści zrobi karierę w NBA - Rober­cie Upshawie.

Czytaj więcej

Podsumowanie NBA Summer League 2015

Wczo­raj dobie­gła końca tego­roczna edy­cja NBA Sum­mer League. Osta­tecz­nym zwy­cięzcą oka­zali się być koszy­ka­rze San Anto­nio Spurs, pro­wa­dzeni przez Becky Ham­mon. Los Ange­les Lakers nato­miast zawie­dli na całej linii. Mark Mad­sen oraz zawod­nicy złota i pur­pury przed roz­po­czę­ciem roz­gry­wek pod­kre­ślali, że w to lato powal­czą o mistrzo­stwo tur­nieju. Nikogo to nie powinno zresztą dzi­wić, gdyż prze­cież w skła­dzie było wielu uta­len­to­wa­nych zawod­ni­ków, a trzech z nich ma nawet szansę stać się gra­czami pierw­szej piątki Byrona Scotta. Nie­stety jed­nak rze­czy­wi­stość oka­zała się być zupeł­nie inna, a Jezio­rowcy w ogóle nie byli gotowi na tego typu wyzwa­nie. Zagrali bar­dzo słabo wła­ści­wie w każ­dym spo­tka­niu, a ich pomysł na grę po pro­stu nie był dobry. Nie wiem czym kie­ro­wał się Mark Mad­sen ale nie wyglą­dało na to, że chciał on zdo­być tytuł. Oczy­wi­ście wła­ści­wie nic on nie zna­czy ale fakt, że tak dobry na papie­rze skład Lakers, zdo­łał wygrać tylko jedno spo­tka­nie, budzi pewien nie­smak. Zespół swoją postawą na pewno roz­cza­ro­wał nie­jed­nego fana złota i pur­pury, a nie­któ­rych nawet do tego stop­nia, że prze­stali wie­rzyć w awans Jezio­row­ców do play­offs w sezo­nie 2015/16. Czy jed­nak słusznie?

Zacznijmy jed­nak od początku. Julius Ran­dle, Jor­dan Clark­son, D’Angelo Rus­sell, Tarik Black, Jabari Brown oraz wielu innych zawod­ni­ków, to naprawdę była mocna ekipa jak na Sum­mer League. Trzech z tych gra­czy zdo­było już sporo doświad­cze­nia w zeszłych roz­gryw­kach na par­kie­tach NBA. Dwóch z nich nato­miast (Ran­dle, Rus­sell) to gra­cze o poten­cjale All-Stara, któ­rzy po pro­stu potrze­bują nieco wię­cej czasu na odna­le­zie­nie się w lidze. Nie było więc żad­nego powodu do tego, aby nie sta­wiać w tym roku na Jezio­row­ców. Nie­stety jedna już po pierw­szych trzech meczach, można było mieć pewne obawy co do tego, w jakim kie­runku to wszystko zmie­rzało. A wszystko z powodu game­planu dru­żyny, który był po pro­stu bez­na­dziejny i do teraz zasta­na­wiam się, czyim był on pomy­słem (Mad­sena czy Scotta?).

Czytaj więcej

Offseason Lakers w ocenie Mitcha Kupchaka

Tuż po pod­pi­sa­niu Lou Wil­liamsa, Bran­dona Bassa oraz ścią­gnię­ciu do zespołu Roy’a Hib­berta, Mitch Kup­chak roz­ma­wiał z mediami przez tele­fon komór­kowy i przede wszyst­kim pod­su­mo­wał okres free agency dla Lakers. Mene­dżer Jezio­row­ców odpo­wie­dział też na pyta­nia doty­czące LaMar­cusa Aldridge’a, pre­zen­ta­cji zespołu oraz roli i przy­szło­ści Kobe’ego Bry­anta w orga­ni­za­cji 16-stokrotnych mistrzów NBA. Ponadto dzien­ni­ka­rze byli rów­nież cie­kawi tego, jaki jest jego plan na przy­szło­roczne lato w Los Ange­les oraz jak zamie­rza wyko­rzy­stać pod­wyż­sze­nie salary cap. Choć co prawda ten temat pew­nie będzie jesz­cze wie­lo­krot­nie poru­szany, tak jed­nak wszy­scy już są cie­kawi tego, jak może wyglą­dać offse­asonu 2016 w wyko­na­niu złota i pur­pury. A co za tym idzie - kiedy Jezio­rowcy tak naprawdę wrócą do grona dru­żyn, liczą­cych się w walce o mistrzo­stwo Natio­nal Basket­ball Association.

Czytaj więcej

Sylwetki zawodników: Roy Hibbert

Uro­dzony w Queens środ­kowy spę­dził aż cztery lata na sły­ną­cej z kształ­ce­nia świet­nych cen­trów (Ewing, Mour­ning, Mutombo) uczelni Geo­r­ge­town, nim w 2008 roku został wybrany w draf­cie z 17 nume­rem przez Toronto Rap­tors, skąd nie­spełna mie­siąc póź­niej poprzez wymianę prze­niósł się do Indiany. Zale­d­wie po pierw­szym sezo­nie swej pro­fe­sjo­nal­nej kariery, w któ­rym adap­to­wał się do gry w naj­lep­szej lidze świata (śred­nio tylko 14 minut spę­dza­nych na par­kie­cie) stał się pod­porą fro­unt­co­urtu Pacers, gra­jąc jako star­ter w sze­ściu kolej­nych latach i opusz­cza­jąc jedy­nie kilka spo­tkań. Prze­szedł wraz z Indianą Gran­gera, a póź­niej George’a drogę od ekipy gra­ją­cej poza play­of­fami do dru­żyny wal­czą­cej jak równy z rów­nym z naj­sil­niej­szym ówcze­śnie w NBA Miami Heat. Jego roz­wój został oczy­wi­ście dostrze­żony i w 2012 roku zade­biu­to­wał w meczu gwiazd oraz pod­pi­sał nową, lukra­tywną umowę z Pacers. Okres od sezonu 2011/12 do swo­jego dru­giego i jak dotąd ostat­niego występu w ASG (2014) Roy może uwa­żać za naj­lep­szy w swo­jej karie­rze. Poza świetną defen­sywą impo­no­wał zwłasz­cza w seriach z Heat, gdzie dosko­nale wyko­rzy­sty­wał swą prze­wagę fizyczną (mie­rzy aż 218 cen­ty­me­trów) nad pre­fe­ru­jącą smal­l­ball ekipą z Miami. Jed­nakże w poło­wie roz­gry­wek 2013/14 Indianę dopadł kry­zys, któ­rego przy­czyn upa­try­wano w kon­flik­cie Hib­berta z Lan­cem Ste­phen­so­nem, a nawet Pau­lem Geo­r­gem. Roy obni­żył loty i zaczęto spe­ku­lo­wać na temat moż­li­wej wymiany z jego udzia­łem. Po draf­cie 2015, w któ­rym Larry Bird zde­cy­do­wał się na wybór Mylesa Tur­nera, Pacers posta­no­wili zmie­nić styl gry i prze­stali wią­zać swoją przy­szłość z Royem, w związku z czym moż­liwe stało się wycią­gnię­cie go z Indiany pod­czas obec­nego offse­ason za mocno zani­żoną cenę.

Czytaj więcej

Sylwetki zawodników: Brandon Bass

Bran­don Bass uro­dził się w Baton Rouge, w sta­nie Luizjana i jest naj­star­szym z trojga rodzeń­stwa. W wieku 13 lat zaczął poważ­nie myśleć o karie­rze koszy­ka­rza i ciężko tre­no­wać każ­dego dnia, aby dostać się do NBA. Jego talent został już zauwa­żony w szkole śred­niej, gdzie po sezo­nie 2002/03, uzna­wany był za siód­mego naj­lep­szego sil­nego skrzy­dło­wego i 11 naj­lep­szego gra­cza w kraju według Rivals.com. Ponadto został też wtedy wybrany do Parade All-American Team, EA Sports Round­ball Clas­sic Roster i McDonald’s All-America Game, w któ­rej grał w skła­dzie m.in. z LeBro­nem Jame­sem i Chri­sem Pau­len. Przez to też inte­re­so­wało się nim wiele uni­wer­sy­te­tów, w tym m.in. Con­nec­ti­cut, LSU, Mis­sis­sippi St., Cin­cin­nati, Ken­tucky, Miami (FL) i USC. Osta­tecz­nie Bass zde­cy­do­wał się dołą­czyć do LSU, gdzie spę­dził dwa lata zanim prze­szedł na zawo­dow­stwo. W tym cza­sie został uznany SEC Player of the Year (wg Asso­cia­ted Press oraz wg tre­ne­rów), a także zna­lazł się w SEC All-Tournament Team, czy też First Team All-SEC (wg trenerów).

Po tym krót­kim okre­sie Bran­don został wybrany w draf­cie z 33 nume­rem przez New Orle­ans Hor­nets (obec­nie Peli­cans). Jed­nak w bar­wach ekipy z Nowego Orle­anu nie udało mu się zabły­snąć, przez co parę lat póź­niej posta­no­wił w lato dołą­czyć do Dal­las Mave­ricks. I wła­śnie w tym zespole można by powie­dzieć, że roz­po­częła się jego przy­goda w NBA. Bass wresz­cie dostał praw­dziwą szansę zapre­zen­to­wa­nia swo­ich umie­jęt­no­ści i nikogo nie zawiódł. W ciągu dwóch sezo­nów w ponad 19 minut spę­dza­nych na par­kie­cie, noto­wał śred­nio 8.4 punkty (FG około 50%) oraz 4.5 zbió­rek na mecz. Jego celne tra­fie­nie 1 marca 2009 roku z kolei, dało Jaso­nowi Kid­dowi 10 000 asy­stę w lidze.

Czytaj więcej

Zapowiedź NBA Summer League 2015

Dwa lata temu pod­czas NBA Sum­mer League 2013 mie­li­śmy nadzieję na to, że któ­ryś z zawod­ni­ków złota i pur­pury zrobi na wszyst­kich bar­dzo dobre wra­że­nie i prze­bije się do osta­tecz­nego składu zespołu. Rok temu z kolei, wszy­scy po pro­stu chcieli zoba­czyć i oce­nić w akcji Juliusa Randle’a i Jor­dana Clark­sona. Teraz nato­miast, oczy fanów Jezio­row­ców będą nie tylko zwró­cone na wyżej wymie­nioną dwójkę, ale także na D’Angelo Rus­sella, a cel Lakers będzie tylko jeden - wygrać tur­niej. W zbli­ża­ją­cych się roz­gryw­kach 16-stokrotni mistrzo­wie NBA mają jeden z naj­lep­szych skła­dów, a tym samym bar­dzo duże szanse na odnie­sie­nie suk­cesu. Po kolej­nym draf­cie, po któ­rym do dru­żyny dołą­czyło aż trzech zawod­ni­ków, każdy inny rezul­tat będzie nieco roz­cza­ro­wu­jący. Oczy­wi­ście to tylko Liga Let­nia i tak naprawdę nie to się tutaj liczy ale na papie­rze Lakers wyglą­dają na bar­dzo silny zespół i miejmy nadzieję, że takim też będą w rzeczywistości.

Kilka dni temu poin­for­mo­wa­li­śmy Was o ofi­cjal­nym skła­dzie, w któ­rym zagrają Jezio­rowcy pod­czas NBA Sum­mer League (link). Jak więc dobrze wie­cie, w zespole zoba­czymy bar­dzo dobrze już nam zna­nych Juliusa Randle’a, Jor­dana Clark­sona, Tarika Blacka oraz Jaba­riego Browna, a także kilku gra­czy z obec­nego dra­ftu, takich jak D’Angelo Rus­sell, Larry Nance Jr., Anthony Brown, Will Davis II oraz Robert Upshaw. O pierw­szej trójce już mogli­ście co nieco prze­czy­tać na łamach naszego ser­wisu, a co z tym ostat­nim - Upsha­wem? Cóż, mówiąc w skró­cie - może on się stać naj­więk­szym obja­wie­niem tego turnieju.

Czytaj więcej

Sylwetki zawodników: Lou Williams

Lou Wil­liams to dzie­się­cio­letni wete­ran, który od razu po szkole śred­niej posta­no­wił przejść na zawo­dow­stwo. Wybrany w draf­cie 2005 roku z 45 nume­rem (ze względu na słabą pre­zen­ta­cję w odby­tych wor­ko­utach) przez Phi­la­del­phię 76ers 28-latek, miał oka­zję w swo­jej karie­rze repre­zen­to­wać barwy Sixers, Hawks oraz ostat­nio także Rap­tors. Jest on typo­wym sco­re­rem, który naj­le­piej czuje się jako dwójka ale ze względu na niski wzrost (185 cen­ty­me­trów), czę­sto przy­pi­sy­wana jest mu pozy­cja roz­gry­wa­ją­cego. Nie ma on z nią jed­nak za dużo wspól­nego, a w zespo­łach w któ­rych grał, zawsze odpo­wie­dzialny był za atak i zdo­by­wa­nie punk­tów. Dodat­kowo naj­le­piej czuje się wcho­dząc z ławki, co udo­wod­nił m.in. w ostat­nim sezo­nie 2014/15. Jako czło­nek Dino­zau­rów zdo­by­wał śred­nio 15.5 punk­tów (FG 40%, 3FG 34%), 1.9 zbió­rek, 2.1 asyst oraz 1.1 prze­chwy­tów na mecz. To też wła­śnie z tego powodu zdo­był nagrodę Naj­lep­szego Rezer­wo­wego Ligi - jego pierw­sze tak zna­czące wyróż­nie­nie w NBA.

Wil­liams już jed­nak wcze­śniej impo­no­wał na koszy­kar­skich par­kie­tach. Bar­dzo dobrze zapre­zen­to­wał się w swoim dru­gim roku w NBA, kiedy to będąc człon­kiem Sixers, grał dla zespołu z D-League - Fort Worth Fly­ers oraz w roz­gryw­kach 2007-08, po zakoń­cze­niu któ­rych, pod­pi­sał pię­cio­let­nią umowę wartą 25 milio­nów dola­rów z ekipą z Phi­la­del­phii. Szcze­gól­nie udany miał jed­nak sezon 2009/10, w któ­rym to zdo­by­wał 14 oczek na mecz, a do tego roz­da­wał 4.2 asy­sty. Być może to też wła­śnie wtedy nie­któ­rzy zaczęli dopa­try­wać się w nim roz­gry­wa­ją­cego ale jak się oka­zało póź­niej, Lou po pro­stu zaczął lepiej wyko­rzy­sty­wać swoje atry­buty oraz sku­piać na sobie wię­cej uwagi, dzięki czemu jego kole­dzy czę­ściej niż zwy­kle znaj­dy­wali się w dogod­niej­szych niż on pozy­cjach do zdo­by­wa­nia punk­tów. Rów­nie solid­nie zapre­zen­to­wał się także w 2011/12, kiedy to noto­wał naj­wię­cej oczek wśród wszyst­kich gra­czy 76ers (14.9) i to pomimo tego, że ani jed­nego meczu nie roz­po­czął w pierw­szej piątce. Dzięki temu zajął dru­gie miej­sce w gło­so­wa­niu na Naj­lep­szego Roz­gry­wa­ją­cego Ligi (tuż za Jame­sem Har­de­nem). Nie da się więc ukryć, że jak na tak daleki wybór w draf­cie, Lou spraw­dził się w lidze i prze­wyż­szył wszel­kie ocze­ki­wa­nia co do jego osoby. Jedy­nie zerwa­nie ACL nieco spo­wol­niło jego roz­wój w NBA ale ostatni rok poka­zał, że Wil­liams chyba powró­cił już do swo­jej formy.

Czytaj więcej

Władze Lakers wciąż żyją w XX wieku...

Za nami dwa pełne dni okresu free agency. W ciągu tych 48 godzin dru­żyny zmie­niło naprawdę wielu zawod­ni­ków. Obie strony umowy bar­dzo szybko docho­dziły do poro­zu­mie­nia i po chwili Adrian Woj­na­row­ski lub inny dzien­ni­karz spor­towy z USA dono­sili, że zawod­nik X pod­pi­sał kon­trakt z dru­żyną Y. A w Jezio­row­cach? Cisza... No pra­wie, bowiem z obozu złota i pur­pury docho­dziły do nas same nega­tywne wia­do­mo­ści. Zarząd nie potra­fił prze­ko­nać do sie­bie ani LaMar­cusa Aldridge’a, ani DeAn­dre Jor­dana, ani też Grega Mon­roe. Mało tego - w ogóle nie potra­fił dobrze się zapre­zen­to­wać przed tymi zawod­ni­kami. Jeśli wie­rzyć róż­nym plot­kom, to zamiast roz­ma­wiać o przy­szło­ści, Mitch Kup­chak i spółka mówili o... prze­szło­ści. O zdo­by­tych mistrzo­stwach, Magicu John­so­nie, erze Show­time, a także o mie­ście Los Ange­les, fanach oraz dumie z nosze­nia koszulki złota i pur­pury. Wszystko faj­nie ale co z per­spek­ty­wami na przy­szłość? Jak Lakers zamie­rzają się odbu­do­wać? Co zro­bią? Jaki mają plan? Te kwe­stie nie zostały poru­szone przez Kup­chaka. Być może po pro­stu Lakers uwa­żają, że są nie­istotne. Być może po pro­stu nie mają planu na przy­szłość, a być może są zwy­czaj­nie bez­na­dziejni w tym co robią. To smutne ale wydaje się, że wła­dze 16-stokrotnych mistrzów NBA zatrzy­mały się gdzieś na 2010 roku (w naj­lep­szym wypadku). Jimowi Bus­sowi oraz Mit­chowi Kup­cha­kowi wydaje się, że każdy zawod­nik marzy o grze dla Lakers. A tym­cza­sem tak nie jest. Dla gra­czy prio­ry­te­tem jest szansa na odnie­sie­nie zwy­cię­stwa. Na dru­gim miej­scu z kolei są pie­nią­dze. Kie­dyś praw­do­po­dob­nie były one wyżej w hie­rar­chii ale teraz sprawa wygląda nieco ina­czej. Dla­czego? Bowiem wła­ści­wie każda dru­żyna je posiada, a za rok zespo­łów, które będą mogły pozwo­lić sobie przy­naj­mniej na jeden mak­sy­malny kon­trakt, będzie jesz­cze wię­cej. Stąd też ofe­ro­wa­nie mak­sy­mal­nych umów na wstę­pie już chyba nikogo nie zaska­kuje. Tak samo jak i prze­pła­ca­nie zawod­ni­ków. Dla­tego też, choć Lakers mają miej­sce w salary cap, tak obec­nie ma ono mar­gi­nalne znaczenie.

Czytaj więcej

Roundtable: Kilka słów o drafcie i o free agency

Za nami kolejny draft, w któ­rym Los Ange­les Lakers dys­po­no­wali wyso­kim wybo­rem, a tym samym mieli wielką szansę na wybra­nie przy­szłego All-Stara w tej lidze. Poza jed­nak dru­gim pic­kiem, Jezio­rowcy mieli także 27 i 34 wybór, któ­rymi oka­zali się być odpo­wied­nio Larry Nance Jr. i Anthony Brown. Jako że wszy­scy pod­su­mo­wują draft w wyko­na­niu złota i pur­pury, tak i my posta­no­wi­li­śmy zebrać w jed­nym miej­scu nasze prze­my­śle­nia odno­śnie tego, jak 25 czerwca wypadł Mitch Kup­chak. Poza tym, w związku z roz­po­czę­ciem się okresu free agency, nie mogli­śmy nie poru­szyć kwe­stii tego, kogo Lakers powinni sta­rać się ścią­gnąć do sie­bie w to lato oraz czy nadal powinni pro­wa­dzić roz­mowy z Sacra­mento Kings, odno­śnie wymiany DeMar­cusa Cousinsa. Po raz kolejny bowiem Jezio­rowcy mają ela­stycz­ność finan­sową, a więc mogą zaofe­ro­wać komuś mak­sy­malną umowę i spro­wa­dzić do sie­bie praw­dziwą gwiazdę. Czy jed­nak im się to uda? Tego nie­stety nie wiemy. Ostatni rok poka­zał, że powin­ni­śmy raczej spo­koj­nie pod­cho­dzić do tego okresu w NBA i nie eks­cy­to­wać się każdą plotką. Być może tym razem będzie lepiej ale o tym dopiero się prze­ko­namy. Tak czy ina­czej wspól­nie, wraz z naszym nowym redak­cyj­nym kolegą - Jędrze­jem Nowe (link) zasta­no­wi­li­śmy się nad powyż­szymi kwe­stiami i sta­ra­li­śmy się jak naj­le­piej odpo­wie­dzieć na wszyst­kie pytania.

Czytaj więcej

Mitch podzielił się swoją opinią na temat draftu

Los Ange­les Lakers wybrali w Draf­cie 2015 trzech mło­dych zawod­ni­ków – D’Angelo Rus­sella, Larry’ego Nance I Anthony’ego Browna. Po dra­fto­wej nocy, Gene­ralny Mena­dżer „Jezio­row­ców”, Mitch Kup­chak, odpo­wie­dział na pyta­nia mediów, zwią­zane z wybo­rami dru­żyny i jej przy­szło­ścią. Doty­czyły one zarówno spraw orga­ni­za­cyj­nych, jak i, w głów­nej mie­rze, zawod­ni­ków wybra­nych w tego­rocz­nym draf­cie. Dzien­ni­ka­rze nie omiesz­kali też zapy­tać Mit­cha o nad­cho­dzące plany, co do rynku wol­nych agen­tów. Gene­ralny Mena­dżer Lakers udzie­lał wyczer­pu­ją­cych odpo­wie­dzi, poru­szył parę inte­re­su­ją­cych kwe­stii, a czy­ta­jąc mię­dzy wier­szami, można stwier­dzić, że nie­ko­niecz­nie Jah­lil Oka­for był, obok D’Angelo Rus­sella, fawo­ry­tem „Jezio­row­ców” do wyboru z 2. nume­rem, w kogo celują pod­czas tego­rocz­nego offse­ason wło­da­rze Lakers, a także kto mógłby wziąć udział w poten­cjal­nej wymia­nie. Z pew­no­ścią po prze­czy­ta­niu poniż­szego wywiadu, nikt nie będzie miał wąt­pli­wo­ści, że od 1. lipca w orga­ni­za­cji złota i pur­pury będzie się działo…

Czytaj więcej
close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconBackstage Lakers oraz filmy dokumentalne w jednym miejscu!Backstage Lakers oraz filmy dokumentalne w jednym miejscu!