D'Angelo Russell czuje się dobrze po upadku

D'Angelo Russell czuje się dobrze po upadkuPodczas wtorkowego spotkania z Utah Jazz, wielu kibiców z pewnością zamarło, gdy w pierwszej kwarcie zobaczyło upadek D'Angelo Russella po starciu z Rudym Gobertem. Obrońca Jeziorowców przez długi czas nie [więcej]

Dwójka graczy Lakers na liście kontuzjowanych

Dwójka graczy Lakers na liście kontuzjowanychJabari Brown oraz Anthony Brown doznali kontuzji podczas poniedziałkowego treningu Jeziorowców na Hawajach. Pierwszy z nich zaczął nagle skarżyć się na ból w prawej dłoni, natomiast drugi wpadł na Roberta Sacre [więcej]

Huertas i Nance Jr. lekko kontuzjowani

Huertas i Nance Jr. lekko kontuzjowaniMarcelo Huertas oraz prawdopodobnie także Larry Nance Jr. nie wystąpią w niedzielnym pojedynku z Utah Jazz, który otwierać będzie preseason dla koszykarzy Los Angeles Lakers. Brazylijski rozgrywający podczas [więcej]

World Peace i Young z drobnymi urazami

World Peace i Young z drobnymi urazamiMetta World Peace opuścił drugi dzień treningów z rzędu z powodu urazu łydki, którego nabawił się na jednej z sesji Byrona Scotta. Do tej pory 35-latek nie miał okazji ani razu zagrać w sparingach 5 na 5 i jego [więcej]

D'Angelo Russell nabawił się kontuzji

D'Angelo Russell nabawił się kontuzjiObrońca Jeziorowców - D'Angelo Russell podczas czwartkowego treningu zespołu nabawił się kontuzji w prawej stopie. Wstępna diagnoza wykazała stłuczenie kości ale prawdopodobnie nie na tyle poważne, żeby Russell [więcej]

James Worthy będzie współpracował ze sztabem Lakers

James Worthy będzie współpracował ze sztabem LakersByły zawodnik Los Angeles Lakers - James Worthy został zatrudniony przez zarząd Jeziorowców, aby współpracował ze sztabem szkoleniowym Byrona Scotta. Worthy szczególną uwagę ma zwracać na pracę z podkoszowymi [więcej]

Najważniejsza 10-tka: Mitch zapowiada sezon 2015/16

Przed roz­po­czę­ciem obozu przy­go­to­waw­czego oraz Media Day w Los Ange­les Lakers, Mitch Kup­chak jak co roku posta­no­wił zor­ga­ni­zo­wać kon­fe­ren­cję pra­sową, na któ­rej odpo­wia­dał na pyta­nia dzien­ni­ka­rzy doty­czące obec­nej sytu­acji dru­żyny. Całość trwała aż 37 minut, a Kup­chak poru­szył tematy zwią­zane m.in. z Kobe Bry­an­tem, D’Angelo Rus­sel­lem, Mettą World Peace’em, czy też Nic­kiem Youn­giem oraz Lou Wil­liam­sem. Ogól­nie mene­dżer 16-stokrotnych mistrzów NBA pod­su­mo­wał wła­ści­wie każ­dego zawod­nika ze składu Jezio­row­ców oraz stwier­dził czego można spo­dzie­wać się po gru­pie, któ­rej tre­ne­rem jest Byron Scott. Choć skład ponow­nie jest uzna­wany za jeden z gor­szych w lidze, tak jed­nak celem dla zespołu będzie wygra­nie jak naj­więk­szej ilo­ści spo­tkań oraz awans do play­offs. Czy jest to moż­liwe? To już temat na zupeł­nie inną oka­zję. Nie­mniej jed­nak Kup­chak kil­ka­krot­nie potwier­dził jakie są ocze­ki­wa­nia wobec ekipy z Mia­sta Anio­łów i głę­boko wie­rzy w to, że dru­żyna wypad­nie zde­cy­do­wa­nie lepiej niż rok temu.

Czytaj więcej

Media Day: sezon 2015/16

Dwa dni temu zawod­nicy oraz sztab szko­le­niowy Jezio­row­ców odbyli swój coroczny Media Day, pod­czas któ­rego odpo­wia­dali na prze­różne pyta­nia dzien­ni­ka­rzy i pod­sy­cali ape­tyt przed roz­po­czę­ciem roz­gry­wek 2015/16. Będąc w nie­mal kom­plet­nie nowym skła­dzie, ze zdro­wym Julius Randle’em, Lakers zapewne posta­rają się za wszelką cenę udo­wod­nić wielu nie­do­wiar­kom, że są w sta­nie awan­so­wać do play­offs. O to jed­nak będzie naprawdę bar­dzo trudno, a po dro­dze 16-stokrotni mistrzo­wie NBA będą musieli odpo­wie­dzieć sobie na wiele trud­nych pytań. Doty­czą one przede wszyst­kim minut Kobe’ego Bry­anta, podej­ścia Byrona Scotta, współ­pracy D’Angelo Rus­sella z Jor­da­nem Clark­so­nem, czy też zdro­wia, formy i umie­jęt­no­ści Juliusa Randle’a. Część osób pod­czas Media Day pró­bo­wało dowie­dzieć się co nieco w tych spra­wach ale jak to czę­sto bywa - odpo­wie­dzi na te pyta­nia zazwy­czaj odbie­gają od rze­czy­wi­sto­ści i należy je trak­to­wać raczej z przy­mru­że­niem oka.

Czytaj więcej

DiFrancesco podsumowuje letnie treningi zawodników

Los Ange­les Lakers roz­po­częli dziś swój obóz przy­go­to­waw­czy na Hawa­jach i od teraz będą tre­no­wali wspól­nie pod prze­wod­nic­twem ich tre­nera - Byrona Scotta. Wcze­śniej jed­nak wielu zawod­ni­ków indy­wi­du­al­nie przy­go­to­ty­wało się do sezonu zasad­ni­czego 2015/16, a poma­gał im w tym nie kto inny jak Tim DiFran­ce­sco. O jego roli w orga­ni­za­cji pod­czas offse­asonu mogli­ście prze­czy­tać na łamach naszego ser­wisu pod koniec sierp­nia (link). Ostat­nio z kolei Tim roz­ma­wiał z Mike’em Tru­del­lem o tym, jak wypa­dli jego pod­opieczni pod­czas lata oraz w jakiej są for­mie przed star­tem roz­gry­wek. DiFran­ce­sco w krót­kim wywia­dzie wspo­mniał m.in. o tym, jak solid­nie prze­pra­co­wał ostat­nie mie­siące Roy Hib­bert, jak dobrze przy­go­to­wany do gry w Natio­nal Basket­ball Asso­cia­tion jest D’Angelo Rus­sell oraz czego można spo­dzie­wać się po Juliu­sie Randle’u i Jor­da­nie Clarksonie.

Czytaj więcej

Jak Metta World Peace może pomóc Jeziorowcom?

Po tym jak 35-letni (a za nie­długo już 36-letni) Metta World Peace przez ostat­nie dwa sezony grał poza NBA, Los Ange­les Lakers posta­no­wili dodać go do swo­jego składu i tym samym po raz drugi pod­pi­sać z nim kon­trakt. Tego można było się spo­dzie­wać już od jakie­goś czasu, jako że w sieci pełno było infor­ma­cji o tym, jak to Ron Artest spę­dza dużo czasu w ośrodku szko­le­nio­wym El Segundo. A w szcze­gól­no­ści z Juliu­sem Randle’em dla któ­rego ni stąd, ni z owąd stał się swo­jego rodzaju men­to­rem. Naj­wi­docz­niej mie­rzący 201 cen­ty­me­trów zawod­nik tak bar­dzo zachwy­cił się warun­kami fizycz­nymi oraz umie­jęt­no­ściami byłego gra­cza Ken­tucky Wild­cats, że zde­cy­do­wał się pomóc mu w roz­woju i wsko­cze­niu na wyż­szy poziom oraz zaadap­to­wać się w amerykańsko-kanadyjskiej lidze. Dla fanów złota i pur­pury powinna być to świetna wia­do­mość. Znany ze swo­jej nie­ustę­pli­wo­ści, walecz­no­ści oraz siły World Peace jest w sta­nie nauczyć kilku sztu­czek Randle’a i to pomimo tego, że w swo­jej karie­rze grał prze­cież głów­nie jako niski skrzydłowy.

Na począ­tek trzeba jed­nak wyja­śnić sobie jedną sprawę - World Peace nie jest już tym samym gra­czem co w 2010 roku, kiedy to Jezio­rowcy zdo­byli mistrzo­stwo NBA po poko­na­niu w finale Boston Cel­tics 4-3. Każdy w zarzą­dzie oraz szta­bie szko­le­nio­wym dosko­nale zdaje sobie z tego sprawę i raczej nikt nie będzie sta­rał się na siłę zro­bić z niego klu­czową postać składu zespołu na sezon 2015/16. To już zupeł­nie inny zawod­nik, któ­rego zada­niem będzie men­to­ro­wa­nie nie tylko Juliusa, ale całej mło­dej dru­żyny. Metta ma wnieść przede wszyst­kim doświad­cze­nie, zaszcze­pić zwy­cię­ską men­tal­ność we wszyst­kich oraz mówiąc ogól­nie - być ważną posta­cią w szatni. Jako że roster 16-stokrotnych mistrzów ligi jest bar­dzo młody, tak przyda się w nim ktoś pokroju Arte­sta, gdyż sam Kobe Bry­ant to za mało, a Roy Hib­bert czy Bran­don Bass nigdy nie się­gnęli po główne trofeum.

Czytaj więcej

Sylwetki zawodników: Robert Upshaw

Robert Upshaw uro­dził się 5 stycz­nia 1994 roku w Fre­sno, w sta­nie Kali­for­nia. Do szkoły śred­niej uczęsz­czał w miej­sco­wym San Joaquin Memo­rial High School, a następ­nie jako jeden ze 100 naj­lep­szych rekru­tów, zde­cy­do­wał się repre­zen­to­wać barwy Kan­sas State Uni­ver­sity. W bar­wach Jay­hawks nie zagrał jed­nak ani jed­nego meczu, gdyż jesz­cze przed stu­diami tre­ner Frank Mar­tin opu­ścił zespół, co spo­wo­do­wało, że Upshaw zamie­nił Kan­sas City na miej­scowe Fre­sno State. Tam jako pierw­szo­rocz­niak noto­wał 4.1 punk­tów, 3.8 zbió­rek oraz 1.8 blo­ków na mecz, spę­dza­jąc śred­nio nieco ponad 16 minut na par­kie­cie. Jego kariera jed­nak już od początku nie ukła­dała się naj­le­piej. W lato został wyrzu­cony z ekipy Bul­l­dogs za zła­ma­nie regu­la­minu dru­żyny, co spo­wo­do­wało że prze­niósł się do Washingtonu.

Zgod­nie z zasa­dami panu­ją­cymi w NCAA, Robert musiał pau­zo­wać kolejny sezon, a na par­kiety wybiegł dopiero w roz­gryw­kach 2014/15. W zespole Huskies wystą­pił w sumie w 19 spo­tka­niach, zdo­by­wa­jąc śred­nio 10.9 oczek, zbie­ra­jąc 8.2 piłek oraz zali­cza­jąc 4.5 blo­ków w każ­dym poje­dynku (zano­to­wał ich łącz­nie 85 i tym samym usta­no­wił nowy rekord uczelni!). Nie­stety jed­nak ponow­nie cen­ter z Kali­for­nii nie potra­fił dosto­so­wać się do regu­la­minu dru­żyny i 26 stycz­nia znów został wyrzu­cony z ekipy. Cho­dziły oczy­wi­ście o jego o pro­blemy z nar­ko­ty­kami, które były stałą czę­ścią jego życia. Po tym wyda­rze­niu Upshaw nie zagrał już w NCAA ale mimo wszystko posta­no­wił wziąć udział w draf­cie 2015 roku, gdzie został pomi­nięty przez wszyst­kie orga­ni­za­cje NBA. Szansę gry dali mu dopiero Lakers.

Czytaj więcej

Sylwetki zawodników: Marcelo Huertas

Mar­celo Huer­tas, zwany przez wszyst­kich Mar­ce­linho, w końcu w wieku 32 lat zade­biu­tuje w naj­lep­szej lidze na świe­cie - Natio­nal Basket­ball Asso­cia­tion. Po wielu latach spę­dzo­nych w Euro­pie, a przede wszyst­kim w Hisz­pa­nii, gdzie bro­nił barw poten­ta­tów koszy­kar­skich, Bra­zy­lij­czyk zde­cy­do­wał się na odważny krok jakim jest powrót za ocean. Na jego zaan­ga­żo­wa­nie zde­cy­do­wali się Jezio­rowcy, przez co wszy­scy twier­dzą, że Mitch Kup­chak zro­bił zna­ko­mity inte­res pozy­sku­jąc za bez­cen roz­gry­wa­ją­cego takiej klasy. Jed­nakże kim jest dokład­nie ten gracz i czy przyda się on Los Ange­les Lakers w nad­cho­dzą­cym sezo­nie 2014/15? Na te pyta­nia posta­ram się pokrótce odpo­wie­dzieć przy­bli­ża­jąc wam syl­wetkę laty­no­skiego magika, który na kon­cie ma naprawdę sporo dru­ży­no­wych osiągnięć.

Czytaj więcej

Kobe i Shaq wrócili do swojej przeszłości

Minęło 11 lat, od kiedy Kobe Bry­ant i Sha­qu­ille O’Neal roze­grali ostatni wspólny mecz w bar­wach Lakers, jed­nak ich temat cią­gnie się do dzi­siaj, za sprawą wielu kłótni, jakie obaj mieli w trak­cie gry w bar­wach Jezio­row­ców. Mogłoby się wyda­wać, że ich rela­cje są, deli­kat­nie mówiąc, chłodne, jed­nak jak przy­znają obaj przy­szli człon­ko­wie Hall of Fame, są one zde­cy­do­wa­nie bar­dziej przy­ja­ciel­skie, niż sądzimy.

Kobe był gościem O’Neala w jego pod­ca­ście „The Big Pod­cast With Shaq” w ponie­dzia­łek, pod­czas któ­rego obaj pano­wie roz­ma­wiali o cza­sach wspól­nej gry w zespole z Mia­sta Anio­łów i wyja­śnili kwe­stię ich nie­po­ro­zu­mień z prze­szło­ści. Poni­żej przed­sta­wiamy zapis tej roz­mowy, w któ­rej rów­nież wziął udział współ­pro­wa­dzący pro­gramu Shaqa, John Kincade.

Czytaj więcej

D’Angelo Russell o swoim nowym życiu w NBA

Pierw­szo­rocz­niak Jezio­row­ców - D’Angelo Rus­sell pod­czas NBA Sum­mer League nie wypadł tak dobrze, jak­by­śmy tego chcieli. Wła­ści­wie poka­zał wszyst­kim, że choć ma talent, tak jed­nak przed nim jest jesz­cze długa droga. Nie ma w tym zresztą nic dziw­nego - była to bowiem jego pierw­sza oka­zja na zapre­zen­to­wa­nie swo­ich umie­jęt­no­ści w koszulce złota i pur­pury. Na szczę­ście 19-latek nie przej­muje się swo­imi śred­nimi wystę­pami i powoli po pro­stu przy­zwy­czają się do życia w Los Ange­les oraz przy­go­to­wuje się do nad­cho­dzą­cego sezonu w Natio­nal Basket­ball Asso­cia­tion. Ostat­nio miał oka­zję usiąść razem z Mike’em Tru­del­lem oraz Mycha­lem Tomp­so­nem na ante­nie radia ESPN 710’s i w pro­gra­mie Thomp­son & Tru­dell poroz­ma­wiać wła­ści­wie na każdy temat. Począw­szy od zbli­ża­ją­cego się obozu szko­le­nio­wego, a skoń­czyw­szy na grze u boku Kobe’ego Bry­an­tai Jor­dana Clark­sona oraz jego ulu­bio­nych zajęć w wol­nym cza­sie. Nie zabra­kło rów­nież wzmianki o jego twe­ecie doty­czą­cym Tracy’ego McGrady’ego (link), a także nawią­za­nia do Ohio State.

Czytaj więcej

Sylwetki zawodników: Michael Frazier

Michael Fra­zier II to 21-letni rzu­ca­jący obrońca, który uro­dził się na Bro­nxie, w sta­nie Nowy Jork. W szkole śred­niej miał oka­zję repre­zen­to­wać barwy Mon­tverde Aca­demy, po czym zde­cy­do­wał się uczęsz­czać do miej­sco­wego college’u na Flo­ry­dzie. Tam też stał się człon­kiem zespołu Flo­rida Gators, w któ­rym grał w sumie przez trzy lata. Od samego początku spe­cja­li­zo­wał się w grze na dystan­sie, a swój naj­lep­szy mecz pod tym wzglę­dem roze­grał w sezo­nie 2013/14 w star­ciu z Połu­dniową Karo­liną, prze­ciwko któ­rej aż jede­na­ście razy tra­fił zza łuku (FG 11-18), co sta­nowi rekord uczelni. Zdo­był wtedy w sumie 37 punk­tów - naj­wię­cej od cza­sów Joakima Noaha z 2006 roku. Ponadto tak jak to było wspo­mniane w new­sie (link), usta­no­wił on rekord szkoły pod wzglę­dem ilo­ści tra­fio­nych tró­jek w jed­nych roz­gryw­kach (118), co dało mu też wtedy osta­tecz­nie piąte miej­sce w całym NCAA, przy zna­ko­mi­tej 44.5% sku­tecz­no­ści. Jed­nak w trze­cim roku gry bory­kał się z pro­ble­mem skrę­co­nego stawu sko­ko­wego, przez co opu­ścił w sumie sie­dem meczów. Udało mu się wtedy tra­fić w sumie 57 tró­jek (naj­wię­cej w dru­ży­nie) i być dru­gim strzel­cem w eki­pie (śred­nia 12.1 punk­tów na mecz) ale nie był to jego naj­lep­szy sezon. Nie­stety z powodu odej­ścia trzech klu­czo­wych gra­czy z Gators (Casey’a Pra­thera, Patrica Younga i Socttie’ego Wil­be­kina), defen­sywy rywali były bar­dziej sku­pione na Micha­elu, przez co jego sku­tecz­ność spa­dła z 44.7% z roz­gry­wek 2013/14, do zale­d­wie 38% (co było śred­nim wyni­kiem wśród wszyst­kich rzu­ca­ją­cych obroń­ców). Choć miał on oka­zję stać się dużo waż­niej­szym gra­czem w zespole, tak jed­nak nie spro­stał pokła­da­nych w nim ocze­ki­wa­niom. Mimo to sam zawod­nik 27 marca 2015 roku zde­cy­do­wał się wziąć udział w draf­cie i spró­bo­wać swo­ich sił w NBA.

Czytaj więcej

Tim DiFrancesco i jego rola podczas offseasonu

Choć sezon 2014/15 skoń­czył się dla Los Ange­les Lakers wcze­śniej, niż dla dru­żyn gra­ją­cych w play­offs, nie ozna­czało to jed­nak, że zawod­nicy mieli/mają dłuż­sze waka­cje od innych gra­czy. Już bowiem po kilku tygo­dniach od ostat­niego meczu w kwiet­niu, wielu zawod­ni­ków złota i pur­pury wró­ciło do tre­nin­gów i zaczęło się przy­go­to­wy­wać do roz­po­czę­cia kolej­nych roz­gry­wek. A wszystko to pod okiem Tima DiFran­ce­sco - spe­cja­li­sty od tre­ningu kon­dy­cyj­nego w dru­ży­nie oraz diety gra­czy. DiFran­ce­sco każ­dego lata układa pro­gram ćwi­cze­niowy dla swo­ich pod­opiecz­nych i stara się go jak naj­le­piej dopa­so­wać do potrzeb każ­dego członka Jezio­row­ców. Z tego też powodu Mike Tru­dell posta­no­wił prze­py­tać Tima i zapy­tać się m.in. o to, jak wyglą­dają owe przy­go­to­wa­nia, jakie jest jego podej­ście do offse­asonu i każ­dego zawod­nika z osobna oraz jak spra­wują się naj­młodsi gra­cze 16-stokrotnych mistrzów NBA - Ryan Kelly, Julius Ran­dle oraz Jor­dan Clarkson.

Czytaj więcej
close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconBackstage Lakers oraz filmy dokumentalne w jednym miejscu!Backstage Lakers oraz filmy dokumentalne w jednym miejscu!