Podsumowanie NBA Summer League 2014

Podsumowanie-NBA-Summer-League-2014Za nami kolejna edy­cja NBA Sum­mer League, któ­rej zwy­cięz­cami oka­zała się być dru­żyna pro­wa­dzona przez Raya McCol­luma - Sacra­mento Kings. Jezio­row­com nie­stety nie poszło już tak dobrze jak ich rywa­lowi, a nie­któ­rzy fani mogli być nawet zawie­dzeni ich postawą. Zale­d­wie dwie wygrane prze­ciwko Gol­den State War­riors i Denver Nug­gets oraz trzy porażki (vs Toronto Rap­tors, New Orle­ans Peli­cans i Phi­la­del­phii 76ers) to słaby bilans, szcze­gól­nie że roster zespołu na papie­rze wyglą­dał cał­kiem nie­źle. Zawod­nicy jed­nak grali bar­dzo indy­wi­du­al­nie (zali­czali w sumie tylko 9.4 asy­sty na mecz), sku­pia­jąc się przede wszyst­kim na swo­ich sta­ty­sty­kach. Z jed­nej strony jest to roz­cza­ro­wu­jące, a z dru­giej trudno jest się im dzi­wić. W końcu naj­więk­szą uwagę przy­cią­gają ci, któ­rzy robią wokół sie­bie dużo szumu, są aktywni, agre­sywni na par­kie­cie i co chwilę doma­gają się piłki. Tym bar­dziej, że tak naprawdę wynik dru­ży­nowy tutaj się nie liczy. Jest to raczej oka­zja do otwar­cia sobie drogi do NBA lub potwier­dze­nia swo­jej wartości.

Tezę tę udo­wod­nił Jor­dan Clark­son, który bez­a­pe­la­cyj­nie naj­bar­dziej wyróż­niał się na par­kie­cie. To jego było “pełno” wszę­dzie i to on cza­ro­wał swoim atle­ty­zmem, umie­jęt­no­ścią wcho­dze­nia pod kosz i koń­cze­nia akcji oraz grą w trans­i­tion i przy pick & rol­lach. W tych pię­ciu spo­tka­niach były gracz Miz­zou zdo­by­wał śred­nio 15.8 punk­tów na mecz, a do tego noto­wał 5 zbió­rek - naj­wię­cej z całego zespołu. Ponadto jak dobrze pamię­tamy, zdo­był on zwy­cię­skie dwa oczka w star­ciu z Wojow­ni­kami, po któ­rych Mark Mad­sen stwier­dził, że Jor­dan zawsze jest we wła­ści­wym miej­scu i we wła­ści­wym cza­sie i dla­tego też wygrał tamte spo­tka­nie dla Lakers.

Czytaj więcej

Sylwetki zawodników: Carlos Boozer

Sylwetki-Zawodnikow-Carlos-BoozerCar­los Boozer to 12 - letni wete­ran NBA, który w swo­jej karie­rze grał dla takich zespo­łów jak Cle­ve­land Cava­liers, Utah Jazz i Chi­cago Bulls. Swoje naj­lep­sze lata gry ma już wła­ści­wie za sobą, o czym mogli ostat­nio prze­ko­nać się fani Byków. 32 - latek nie błysz­czał w poprzed­nim sezo­nie tak samo jak za cza­sów gry w Utah Jazz, kiedy to dwu­krot­nie został wybrany do Meczu Gwiazd, raz do Trze­ciej Naj­lep­szej Piątki NBA, a ponadto zdo­był złoty medal na Olim­pia­dzie w Peki­nie w 2008 roku. To wła­śnie w latach 2004-2010 Boozer był jed­nym z lep­szych pod­ko­szo­wych w lidze i drugą opcją w sys­te­mie Jerry’ego Slo­ana. Pod­czas sze­ściu sezo­nów spę­dzo­nych w Salt Lake City, Car­los noto­wał śred­nio 20.4 punkty (FG 54%), 11.1 zbió­rek i 3 asy­sty na mecz. To też z Utah czte­ro­krot­nie awan­so­wał do play­offs, z czego raz zaszedł nawet do Finału Kon­fe­ren­cji Zachodniej.

Po sezo­nie 2009-10 Boozer posta­no­wił prze­nieść swoje talenty do Wietrz­nego Mia­sta, gdzie miał stwo­rzyć silny duet z cen­trem Joakiem Noahem. Noah był bowiem typem defen­syw­nego zawod­nika, nato­miast Car­los ofen­syw­nego. Razem mieli się wza­jem­nie uzu­peł­niać i sta­no­wić ważny człon zespołu, któ­rym dowo­dził Tom Thi­bo­deau. Jed­nak jak wszy­scy dosko­nale wiemy, z powodu kon­tu­zji Der­ricka Rose’a Bulls nie udało się osią­gnąć nic zna­czą­cego. W ciągu ostat­nich czte­rech lat tylko raz awan­so­wali do Finału Kon­fe­ren­cji Wschod­niej, a tak poza tym to odpa­dali w pierw­szej lub dru­giej run­dzie roz­gry­wek pose­zo­no­wych. Car­los z kolei z roku na rok obni­żał swoje loty, szcze­gól­nie jeżeli cho­dzi o grę w ataku i jego sku­tecz­ność na par­kie­cie. W obro­nie rów­nież nie wyglą­dał dobrze ale w końcu nigdy nie był on tyta­nem po tej stro­nie par­kietu, który byłby znany z dużej ilo­ści blo­ków (śred­nia w karie­rze - zale­d­wie 0.4 - o 0.1 mniej­sza od Kobe’ego Bry­anta), czy prze­chwy­tów (0.9), stąd chyba naj­bar­dziej w oczy rzu­cał się zali­czany przez niego regres w ofensywie.

Czytaj więcej

Sylwetki zawodników: Ed Davis

Sylwetki-Zawodnikow-Ed-DavisEdward Adam “Ed” Davis to syn byłego zawod­nika NBA - Terry’ego Davisa, który spę­dził w lidze 10 lat, gra­jąc dla takich zespo­łów jak Miami Heat, Dal­las Mave­ricks, Denver Nug­gets czy Washing­ton Wizards. Zanim Ed tra­fił do NBA, popro­wa­dził on swoją dru­żynę w szkole śred­niej w Rich­mond do dwóch mistrzostw sta­no­wych , notu­jąc śred­nio 22 punkty, 14 zbió­rek i 7 blo­ków w swoim ostat­nim roku tam spę­dzo­nym. Wraz z Tyle­rem Zel­le­rem oraz Lar­rym Drew II uczest­ni­czył w McDonald’s All-American Game, a także został wybrany do Jor­dan Brand All-American Team. W 2008 roku z kolei został uznany Mr. Basket­ball of Vir­gi­nia, czyli naj­lep­szym zawod­ni­kiem szkoły śred­niej w sta­nie Virginia.

W col­legu repre­zen­tu­jąc barwy Tar Heels, Davis roze­grał każdy mecz sezonu 2008-09 ale tylko w dwóćh poja­wił się jako gracz pierw­szej piątki. Gra­jąc śred­nio 18.8 minut na mecz, Ed doda­wał od sie­bie 6.7 punk­tów, 7 zbió­rek i 1.7 blo­ków (naj­wię­cej w zespole). Jego solidna gra pomo­gła eki­pie z Pół­noc­nej Karo­liny awan­so­wać do finału NCAA, gdzie Ed wszedł z ławki i zdo­był 11 oczek oraz zebrał 8 piłek, a jego ekipa poko­nała Michi­gan State 89-72. Davis został wtedy wybrany do All-Freshman Team, a także otrzy­mał dru­ży­nową nagrodę Most Impro­ved Player. To pod­nio­sło jego war­tość i pew­ność sie­bie ale mimo to, Ed nie zde­cy­do­wał się na przy­stą­pie­nie do dra­ftu. Zamiast tego roze­grał drugi sezon w bar­wach Tar Heels, notu­jąc w nim śred­nio 13.4 punk­tów, 9.6 zbió­rek i 2.8 blo­ków na mecz. Jed­nak ze względu na kon­tu­zję nad­garstka, wystą­pił tylko w 23 spo­tka­niach, a jego uni­wer­sy­tecka kariera zakoń­czyła się w lutym 2010 roku.

Czytaj więcej

Niezapomniani Jeziorowcy: Pau Gasol

Niezapomniani-Jeziorowcy-Pau-GasolPau Gasol tra­fił do Los Ange­les Lakers 1 lutego 2008 roku - kil­ka­na­ście dni po tym jak Andrew Bynum naba­wił się kon­tu­zji kolana, która wyeli­mi­no­wała go z gry do końca sezonu. W tam­tym roku Jezio­rowcy cał­kiem dobrze sobie radzili ze zdro­wym cen­trem, wybra­nym w draf­cie 2010 roku z nume­rem 10, o czym świad­czy ich bilans 25 zwy­cięstw i 11 pora­żek po 36 roze­gra­nych spo­tka­niach. Z nim w skła­dzie byli jedną z czte­rech naj­lep­szych dru­żyn na Zacho­dzie. Jed­nak uraz Andrew wszystko zmie­nił, a Lakers zaczy­nali wię­cej prze­gry­wać, niż wygry­wać, zali­cza­jąc przy oka­zji serię trzech pora­żek z rzędu. Mitch Kup­chak doko­nał jed­nak wtedy rze­czy nie­moż­li­wej i za Kwa­mego Browna, Java­risa Crit­ten­tona, Aarona McKie, pierw­szo­run­dowy wybór w draf­cie 2008 i 2010 roku oraz prawa do Marca Gasola, pozy­skał All-Stara - Pau Gasol. Ta wymiana to nie było tylko i wyłącz­nie pozy­ska­nie zawod­nika z naj­wyż­szej półki, na któ­rego zarząd od dawna polo­wał ale także takiego, który ide­al­nie paso­wał do trój­ką­tów - takiego, o jakim Phil Jack­son zawsze marzył.

Gasol nie był gotowy ani na mecz z Toronto Rap­tors, ani Washing­ton Wizards ale za to zagrał dwa dni póź­niej - 5 lutego prze­ciwko New Jer­sey Nets. Już w swoim pierw­szym spo­tka­niu w bar­wach złota i pur­pury zdo­był 24 punkty, zebrał 12 piłek i roz­dał 4 asy­sty i każdy wie­dział, że był on ide­al­nym gra­czem dla Lakers. Ponadto mię­dzy nim, a Kobe Bry­an­tem już było widać che­mię i więź, która póź­niej prze­ro­dziła się w praw­dziwą przy­jaźń. Kata­loń­czyk z miej­sca uczy­nił z Jezio­row­ców con­ten­de­rów. Choć szło im dobrze w pierw­szej czę­ści sezonu, tak raczej nikt nie trak­to­wał ich poważ­nie. Jed­nak po tym jak dru­żyna Black Mamby wygrała 27 z 36 roze­gra­nych spo­tkań z Hisz­pa­nem w skła­dzie, nie mogło być ina­czej. Lakers awan­so­wali tego roku do Finału NBA i choć prze­grali w nim z Bosto­nem Cel­tics, tak nikt wła­ści­wie nie mógł mieć do nich o to pre­ten­sji, gdyż wcze­śniej awans do dru­giej rundy play­offs uznany zostałby za suk­ces. Naj­waż­niej­sze było to, że udało im się wsko­czyć na wyż­szy poziom i każdy wie­dział, że następne lata będą bar­dzo owocne. W końcu można było zacząć myśleć o mistrzostwie.

Czytaj więcej

Sylwetki zawodników: Jeremy Lin

Sylwetki-Zawodnikow-Jeremy-LinJeremy Lin tra­fił do NBA w 2010 roku ale jego kariera tak naprawdę roz­po­częła się dopiero dwa lata póź­niej pod wodzą Mike’a D’Antoniego, który ze względu na dużą liczbę kon­tu­zji w New York Knicks, zde­cy­do­wał się dać szansę mło­demu Taj­wań­czy­kowi, uro­dzo­nemu w Los Ange­les. To wła­śnie wtedy cały świat po raz pierw­szy usły­szał o Linie, który ide­al­nie paso­wał do kon­cep­cji Mike’a D’Antoniego i prak­tycz­nie co noc cza­ro­wał widow­nie zgro­ma­dzone w halach NBA, pro­wa­dząc ekipę z Big Apple do sied­miu zwy­cięstw z rzędu. Ten etap kariery Jeremy’ego był dla niego naj­waż­niej­szy w życiu. Wyko­rzy­stał on jedyną szansę, którą dostał i udało mu się zabły­snąć w amerykańsko-kanadyjskiej lidze. Fani dwu­krot­nych mistrzów NBA sza­leli na jego punk­cie, a jego zna­ko­mita zyskała przy­do­mek Linsanity.

To za sprawą swo­jej krót­kiej ale bar­dzo owoc­nej kariery w Knicks, w bar­wach któ­rych noto­wał śred­nio 14.6 punk­tów i 6.2 asy­sty na mecz, gra­jąc nieco poni­żej 27 minut, Lin otrzy­mał ofertę od Houston Roc­kets, wartą aż 25 milio­nów dola­rów za trzy lata gry (w pierw­szych dwóch zaro­bił nieco ponad 10, z kolei w trze­cim sezo­nie, który spę­dzi w bar­wach Lakers, dosta­nie nie­całe 15 milio­nów dola­rów). Patrząc z per­spek­tywy czasu, trudno oce­nić ten kon­trakt jako dobre posu­nię­cie, gdyż Jeremy po odej­ściu z sys­temu Mike’a D’Antoniego już nigdy tak nie błysz­czał, a jego okres spę­dzony w Rakie­tach można raczej uznać za prze­ciętny. 25 - latek w cza­sie dwóch sezo­nów spę­dzo­nych w Texa­sie, noował sred­nio 13 oczek i 5.2 asy­sty, gra­jąc bli­sko 31 minut w każ­dym meczu. Nie­mniej jed­nak Lin w tam­tym okre­sie czasu gene­ro­wał ogromne zain­te­re­so­wa­nie i trzeba mieć na uwa­dze to, że z punktu mar­ke­tin­go­wego pod­pi­sa­nie go było świet­nym ruchem, a wyko­rzy­sta­nie do tego klau­zuli “poison pill” uła­twiło ruchy wła­dzom Roc­kets na rynku wol­nych agen­tów w kolej­nym roku, dzięki czemu byli w sta­nie pod­pi­sać m.in. Dwi­ghta Howarda.

Czytaj więcej

Zapowiedź NBA Summer League 2014

Zapowiedz-NBA-Summer-League-2014NBA Sum­mer League ofi­cjal­nie roz­po­częło się tydzień temu w sobotę ale dla Lakers liga let­nia star­tuje dopiero dzi­siaj, kiedy to ekipa złota i pur­pury zmie­rzy się w hali Cox Pavi­lion w Las Vegas z Toronto Rap­tors. Jak co roku jest to oka­zja dla mło­dych gra­czy, który nie zostali wybrani w draf­cie lub wcze­śniej grali w NBA Deve­lop­ment League, do zapre­zen­to­wa­nia swo­ich umie­jęt­no­ści. Jed­nak rów­nież zawod­nicy, któ­rzy wypa­dli z ligi (np. Brian Cook) będą chcieli powal­czyć o miej­sce w jed­nej z 30 dru­żyn NBA, które pozwo­li­łoby im zaro­bić tro­chę pie­nię­dzy. Tak więc dla sco­utów, NBA Sum­mer League jest oka­zją do zna­le­zie­nie nie­do­ce­nio­nego wcze­śniej koszy­ka­rza, za rela­tyw­nie niskie pieniądze.

Dla fanów 16 - krot­nych mistrzów NBA tego­roczna edy­cja ligi let­niej ozna­cza jed­nak przede wszyst­kim zoba­cze­nie w akcji Juliusa Randle’a (jeśli ten zosta­nie wcze­śniej pod­pi­sany przez Mit­cha Kup­chaka) i Jor­dana Clark­sona - dwóch nowych gra­czy Lakers, któ­rzy zostali wybrani w draf­cie. Wśród gra­czy, któ­rzy zna­leźli się w skła­dzie Jezio­row­ców są jed­nak jesz­cze DeAn­dre Kane oraz LaQu­in­ton Ross, któ­rzy mogą oka­zać się być cał­kiem nie­złymi gra­czami, mogą­cymi powal­czyć o miej­sce w dru­ży­nie Kobe’ego Bry­anta. Wszyst­kimi z kolei dowo­dzić będzie Ken­dall Mar­shall, który będzie musiał poka­zać, że bez sys­temu Mike’a D’Antoniego rów­nież potrafi być efek­tywny i napę­dzać grę zespołu.

Czytaj więcej

Lato w Jezioranach

Lato-w-Jezioranach-2Do tej pory Mitch Kup­chak nie wypo­wia­dał się za bar­dzo na temat pod­pi­sy­wa­nia wol­nych agen­tów w to lato, mówiąc tylko to, że Lakers będą bar­dzo ostroż­nie podej­mo­wali swoje decy­zje i nie będą wyda­wać pie­nię­dzy na zawod­ni­ków, któ­rzy nie są z naj­wyż­szej półki. To pozwa­lało myśleć, że Jezio­rowcy będą raczej celo­wać w lato 2015 lub 2016 roku, kiedy być może byłby dostępny m.in. Kevin Durant. Jed­nak decy­zja LeBrona Jamesa i Car­melo Anthony’ego o odej­ściu od ostat­niego roku ich umów spo­wo­do­wała, że Mitch otwar­cie przy­znał, że postara się spro­wa­dzić przy­naj­mniej jedną z tych gwiazd do Los Ange­les. Stąd m.in. rezy­gna­cja z qualify offer dla Kenta Bazemore’a, czy pogło­ski o tym, jakoby Lakers nie byli zain­te­re­so­wani Wesley’em John­so­nem i Chri­sem Kama­nem. Mitch chce mieć bowiem jak naj­wię­cej środ­ków pie­nięż­nych do wyda­nia, bo wie, że bez zaofe­ro­wa­nia mak­sy­mal­nej umowy Jame­sowi lub Anthony’emu, nie ma z nimi o czym rozmawiać.

Obecne lato w Los Ange­les może więc być albo bar­dzo cie­kawe, albo bar­dzo nudne. Naj­waż­niej­sze, czyli wybra­nie Juliusa Randle’a, jest już za Mit­chem Kup­cha­kiem. Teraz istotne będzie roz­sądne wyko­rzy­sta­nie zgro­ma­dzo­nych środ­ków pie­nięż­nych. Salary cap na przy­szły sezon ma wzro­snąć nawet o 4.5 miliony dola­rów w porów­na­niu do poprzed­niego (czyli ma wynieść 63.2 miliony dola­rów). Lakers w puli płac mają obec­nie Kobe’ego Bry­anta, Steve’a Nasha, Roberta Sacre, Ryana Kelly’ego i praw­do­po­dob­nie Ken­dalla Mar­shalla, któ­rzy łącz­nie kosz­tują 36 milio­nów dola­rów. Do tego trzeba doli­czyć jesz­cze umowę Juliusa Randle’a (2.5 miliony dola­rów) oraz praw­do­po­dob­nie Jor­dana Clark­sona (1 milion dola­rów), a więc w sumie mamy około 39.5 miliona dola­rów. Oprócz tego musimy uwzględ­nić jesz­cze koszty zwią­zane z wol­nymi miej­scami w skła­dzie (około 4 miliony dola­rów) i po pod­su­mo­wa­niu wycho­dzi nam 43.5 milio­nów dola­rów. Lakers będa więc mieli do dys­po­zy­cji około 20 milio­nów dola­rów do wyda­nia. Za rok nato­miast zej­dzie umowa Steve’a Nasha (a więc pra­wie 10 milio­nów dola­rów), a do tego próg salary cap z pew­no­ścią wzro­śnie o kolejne kilka milio­nów. Mitch miałby więc sporo pie­nię­dzy na ścią­gnię­cie jakiejś gwiazdy i uzu­peł­nie­nie składu war­to­ścio­wymi zadaniowcami.

Czytaj więcej

Sylwetki zawodników: Jordan Clarkson

Sylwetki-Zawodnikow-Jordan-ClarksonJor­dan Clark­son to 22 - letni, pocho­dzący z San Anto­nio, combo guard, który w ostat­nim sezo­nie grał dla zespołu Mis­so­uri Tigers. Wybra­nie go w dru­giej run­dzie z tak póź­nym (46) nume­rem było spo­rym zasko­cze­niem dla wszyst­kich osób, które uważ­nie śle­dziły jego poczy­na­nia w col­legu. Naj­bar­dziej zdzi­wiony był jed­nak chyba Mitch Kup­chak, który jak tylko zauwa­żył, że z usług Jor­dana rezy­gnują kolejne zespoły, posta­no­wił za wszelką cenę spro­wa­dzić go do Los Ange­les. Clark­son miał bowiem iść pod koniec pierw­szej lub na początku dru­giej rundy. To pozwala wie­rzyć, że może oka­zać się on naprawdę nie­złym ste­alem dla Jezio­row­ców za nie­wiel­kie pieniądze.

Jor­dan spę­dził w sumie trzy lata w col­lege - dwa w Tul­sie i jeden w Mis­so­uri (for­mal­nie cztery ale rok pau­zo­wał ze względu na prze­nie­sie­nie). Jed­nak dopiero w bar­wach Tygry­sów zaczął zwra­cać na sie­bie uwagę sco­utów, notu­jąc śred­nio 17.5 punk­tów i 3.4 asy­sty na mecz. Clark­son ma przede wszyst­kim świetne warunki fizyczne - 195 cen­ty­me­trów wzro­stu i 84 kilo­gramy wagi, a do tego szyb­kość “roz­gry­wa­ją­cego”. Przez eks­per­tów porów­ny­wany jest czę­sto do Tyreke’a Evansa, który obec­nie repre­zen­tuje barwy New Orle­ans Peli­cans i Micha­ela Cartera-Williamsa - gra­cza Phi­la­del­phii 76ers.

Czytaj więcej

Sylwetki zawodników: Julius Randle

Sylwetki-zawodnikow-Julius-RandleJulius Ran­dle to mie­rzący 206 cen­ty­me­trów i ważący 113 kilo­gra­mów 19 - latek uro­dzony w Dal­las, w sta­nie Texas. W 2014 roku pomógł on Ken­tucky dojść do finału NCAA, gdzie jed­nak jego dru­żyna osta­tecz­nie prze­grała z Con­nec­ti­cut 54-60. W tego­rocz­nej edy­cji dra­ftu został wybrany dopiero z siód­mym nume­rem ale było to spo­wo­do­wane przede wszyst­kim wyjąt­kowo moc­nym dra­ftem. Chad Ford z ESPN na początku sezonu 2013 - 14 miał go nawet na dru­gim miej­scu na swo­jej liście uwa­ża­jąc, że ma wszystko to, czego chciałby każdy zespół w NBA. Póź­niej jed­nak wyszły na jaw jego nie­które braki i wady ale nadal przez wszyst­kich był (i jest) uwa­żany za jed­nego z naj­le­piej zapo­wia­da­ją­cych się mło­dych zawod­ni­ków. Jest on czę­sto porów­ny­wany do Zacha Ran­dol­pha i Davida Lee, czyli nie naj­wyż­szych gra­czy jak na sil­nych skrzy­dło­wych ale za to bar­dzo spryt­nych, potra­fią­cych wyko­rzy­sty­wać swoje atuty i umiejętności.

Ran­dle jest jed­nym z bar­dziej goto­wych na grę w NBA pro­spec­tów. Dzięki jego doj­rza­ło­ści, doświad­cze­niu w grze o wielką stawkę, czy też umie­jęt­no­ści odna­le­zie­nia się pod koszem, ma szansę od razu stać się waż­nym ele­men­tem ukła­danki przy­szłego coacha Lakers. Nie­stety z tego samego powodu nie wia­domo jak ogromny jest jego poten­cjał, czy jest w sta­nie wsko­czyć w przy­szło­ści na wyż­szy poziom i stać się eli­tar­nym gra­czem, czy po pro­stu będzie solidną drugą opcją. To jed­nak nie powinno być teraz zmar­twie­niem wszyst­kich fanów złota i pur­pury ani też zarządu. Julius ma bowiem papiery na bycie bar­dzo war­to­ścio­wym zawod­ni­kiem w lidze i tylko czas nam pokaże, jak dobry będzie. Jezio­rowcy na pewno mogą być zado­wo­leni ze swo­jego wyboru i mieć nadzieję na to, że Ran­dle będzie ich przy­szłym fran­chise playerem.

Czytaj więcej

Na pięć minut przed draftem

Na-Piec-Minut-Przed-DraftemOd 20 maja, czyli dnia w któ­rym Lakers poznali numer z jakim będą wybie­rać w tego­rocz­nej edy­cji dra­ftu, minął już ponad mie­siąc. W tym cza­sie do ośrodka szko­le­nio­wego Jezio­row­ców w El Segundo zawi­tało wielu pro­spec­tów, któ­rzy mają nadzieję na udaną karierę w NBA. Mitch Kup­chak, Jim Buss i pozo­stali człon­ko­wie zarządu wraz z tre­ne­rami i innymi spe­cja­li­stami spraw­dzali nie tylko zawod­ni­ków, któ­rzy powinni zostać wybrani w pierw­szej dzie­siątce ale także gra­czy, któ­rzy praw­do­po­dob­nie zostaną wybrani z dal­szymi nume­rami. Jest to nor­malne, gdyż w cza­sie dra­ftu może np. dojść do wymiany i Lakers zamiast 7 picku, mogą mieć 17 ale o czym wię­cej dowie­cie się w dal­szej czę­ści tekstu.

Zacznijmy od tego, że w Los Ange­les w ostat­nim mie­siącu swoje umie­jęt­no­ści zapre­zen­to­wali Bren­dan Lane, Mar­cus Smart, Tyler Ennis, James Young, Nik Stau­skas, Noah Von­leh, Aaron Gor­don, Gary Har­ris, Rod­ney Hood, Zach Lavine, Doug McDer­mott, Elfird Pay­ton. Poza tym do El Segundo został także zapro­szony na spe­cjalną sesję Julius Ran­dle, czyli zawod­nik, który według wielu moc­ków może tra­fić do Lakers w tego­rocz­nym draf­cie (link). To wła­śnie on, a także Gor­don, Pay­ton i Smart wydają się być naj­po­waż­niej­szymi kan­dy­da­tami do zasi­le­nia sze­re­gów Lakers w przy­szłym sezo­nie. Dla­czego oprócz Juliusa wspo­mnia­łem o wymie­nio­nej trójce? Ponie­waż w porów­na­niu do innych zawod­ni­ków, zostali dwu­krot­nie zapro­szeni na tre­ning pod okiem władz 16 - krot­nych mistrzów NBA.

Czytaj więcej
close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconBackstage Lakers oraz filmy dokumentalne w jednym miejscu!Backstage Lakers oraz filmy dokumentalne w jednym miejscu!