Anthony Brown został odesłany do D-League

Anthony Brown został odesłany do D-LeagueAnthony Brown jak na razie za bardzo nie dostał szansy pokazania się w NBA i na pewno w najbliższej przyszłości Byron Scott nie zamierza skorzystać z jego usług. Z tego też powodu zdecydowano się przydzielić [więcej]

Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Larry tam został. Gralibyśmy ze sobą na jednej uczelni

Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Larry tam został. Gralibyśmy ze sobą na jednej uczelniDo premiery książki „Larry vs. Magic. Kiedy rządziliśmy NBA” coraz bliżej. Z tego powod prezentujemy więc kolejny fragment publikacji o dwóch legendach koszykówki lat 80. Patronem medialnym książki został [więcej]

Tissot oficjalnym partnerem Lakers

Tissot oficjalnym partnerem LakersZnana szwajcarska marka, produkująca zegarki - Tissot, podpisała umowę z organizacją 16-stokrotnych mistrzów NBA i od 6 listopada 2015 roku jest kolejnym sponsorem Jeziorowców. W związku z tym Tissot pod koniec [więcej]

Jabari Brown został zwolniony

Jabari Brown został zwolnionyTego ruchu można było się spodziewać - władze Lakers postanowiły zwolnić Jabariego Browna i tym samym zostawić w składzie Mettę World Peace'a. W drużynie złota i purpury było już bowiem zbyt dużo [więcej]

Jonathan Holmes zwolniony przez Jeziorowców

Jonathan Holmes zwolniony przez JeziorowcówLos Angeles Lakers zwolnili swojego silnego skrzydłowego - Jonathana Holmesa i tym samym ich obecny skład liczy już tylko 16 zawodników. Holmes podpisał kontrakt z drużyną ponad dwa miesiące temu (13 sierpnia). W [więcej]

Jordan Clarkson zwichnął bark

Jordan Clarkson zwichnął barkPodczas czwartkowego spotkania z Golden State Warriors, Jordan Clarkson został zmuszony do opuszczenia parkietu w drugiej kwarcie z powodu zwichnięcia prawego barku. Obrońca Jeziorowców podobno narzekał na silny ból [więcej]

1 na 1: Lou Williams

W trze­cim wywia­dzie Mike’a Tru­della, który został prze­pro­wa­dzony pod­czas okresu przy­go­to­waw­czego Los Ange­les Lakers na Hawa­jach, dzien­ni­karz Jezio­row­ców roz­ma­wiał z Lou Wil­liam­sem - combo guar­dem zespołu, który zamie­rza w sezo­nie 2015/16 udo­wod­nić wszyst­kim, że w dru­ży­nie Byrona Scotta nadaje się nie tylko do zdo­by­wa­nia punk­tów ale rów­nież do roz­gry­wa­nia. Póki co jed­nak Sweet Lou gra znacz­nie poni­żej wszel­kich ocze­ki­wań. Do tej pory w 14 roze­gra­nych spo­tka­niach, noto­wał śred­nio 12.3 oczka i 2.4 asy­sty. Jego naj­więk­szym pro­ble­mem jest sku­tecz­ność, która wynosi bez­na­dziejne 34.8%, z czego 23.6% zza łuku. Lou jedy­nie dobrze spi­suje się jeżeli cho­dzi o wymu­sza­nie fauli, gdyż śred­nio oddaje 5.8 rzu­tów oso­bi­stych na mecz. Poza tym jed­nak ma jesz­cze sporo do udo­wod­nie­nia. Szcze­gól­nie po tym, co mówił repor­towi 16-stokrotnych mistrzów NBA w październiku.

Czytaj więcej

1 na 1: Nick Young

Oprócz prze­pro­wa­dze­nia wywiadu z Roy’em Hib­ber­tem na Hawa­jach, Mike Tru­dell miał także przy­jem­ność poroz­ma­wiać ze skrzy­dło­wym Jezio­row­ców - Nic­kiem Youn­giem. Jak zwy­kle dzien­ni­karz Los Ange­les Lakers poru­szył tematy zwią­zane nie tylko stricte z koszy­kówką ale także chciał dowie­dzieć się tego, co Swaggy P robił pod­czas offse­asonu oraz co takiego waż­nego wyda­rzyło się ostat­nio w jego życiu. A tutaj miał się czym pochwa­lić, bowiem kilka mie­sięcy temu on i Iggy Aza­lea zarę­czyli się i obec­nie pla­nują swój ślub. Ponadto nie mogło rów­nież zabrak­nąć roz­mów “o niczym” (dosłow­nie) oraz wzmianki o uro­czym synku Nicka Younga, fil­miki z któ­rego udzia­łem, są czę­sto hitem Internetu.

Czytaj więcej

1 na 1: Roy Hibbert

Pod­czas obozu szko­le­nio­wego zor­ga­ni­zo­wa­nego na Hawa­jach, ofi­cjalny dzien­ni­karz Los Ange­les Lakers - Mike Tru­dell miał oka­zję poroz­ma­wiać z czte­rema zawod­ni­kami złota i pur­pury. Jed­nym z nich był nowy cen­ter Jezio­row­ców - Roy Hib­bert, który w poprzed­nich sezo­nach repre­zen­to­wał barwy Indiany Pacers. Tru­dell poru­szył oczy­wi­ście temat wpływu Hib­berta na obronę Lakers, tego skąd nauczył się grać w defen­sy­wie oraz w jaki spo­sób lubi spę­dzać wolny czas poza par­kie­tem. Tutaj Roy uwiel­bia gry­wać po sieci w serię Call of Duty i w ten spo­sób relak­so­wać się przed meczami Natio­nal Basket­ball Association.

Czytaj więcej

Listopad będzie ważnym miesiącem dla Lakers

Koszy­ka­rze Los Ange­les Lakers roz­po­częli w środę swój sezon zasad­ni­czy 2015/16 ale z pew­no­ścią nie tak, jak więk­szość fanów się spo­dzie­wała. Dwie bole­sne porażki z Tim­ber­wo­lves oraz Kings poka­zały, że Jezio­rowcy mimo lep­szego składu na papie­rze, nie poczy­nili wła­ści­wie żad­nych postę­pów od momentu zakoń­cze­nia poprzed­nich roz­gry­wek w kwiet­niu. Byron Scott z kolei mimo licz­nych zapo­wie­dzi, nie napra­wił defen­sywy swo­jej dru­żyny, a na doda­tek wydaje się, że nie ma żad­nego pomy­słu oraz wpływu na grę swo­ich pod­opiecz­nych. Z tych powo­dów na pewno trudno jest opty­mi­stycz­nie patrzeć w przy­szłość. Choćby w tą nie­da­leką, czyli to co czeka nas w listo­pa­dzie. Moje oso­bi­ste zda­nie nie zmie­niło się od czasu prze­ana­li­zo­wa­nia ter­mi­na­rza Lakers (link). Pełno wyjaz­dów na początku roz­gry­wek raczej nie pomoże temu zespo­łowi zali­czyć uda­nego startu. Dla­tego też listo­pad, choć teo­re­tycz­nie nie jest jesz­cze naj­gor­szym mie­sią­cem pod wzglę­dem kalen­da­rzu, może być bar­dzo ważny dla złota i purpury.

Zanim jed­nak Lakers ruszą w kil­ku­me­czowe trasy wyjaz­dowe, cze­kają na nich dwa star­cia w Sta­ples Cen­ter - pierw­sze dzi­siaj z Dal­las Mave­ricks, któ­rzy w bie­żą­cych roz­gryw­kach po raz kolejny będą bili się o play­offs, a dru­gie we wto­rek z Denver Nug­gets. Choć Bryłki nie są tą samą dru­żyną co parę sezo­nów temu, tak jed­nak wydaje się, że nawet oni są lepiej poukła­da­nym zespo­łem od 16-stokrotnych mistrzów NBA. Tym samym obie te ekipy chyba będą raczej fawo­ry­tami w tych poje­dyn­kach, a przy­naj­mniej będą nimi Mavs.

Czytaj więcej

Budując nową drużynę - zapowiedź sezonu 2015/16

Po ośmiu spo­tka­niach, zakoń­czo­nego bilan­sem 3-5 pre­se­asonu, 28 paż­dzier­nika Los Ange­les Lakers roz­poczną sezon zasad­ni­czy 2015/16 poje­dyn­kiem z Min­ne­sotą Tim­ber­wo­lves. Bez wąt­pie­nia będą to dla ekipy z Los Ange­les roz­grywki zupeł­nie inne od tych, które oglą­da­li­śmy w tym wieku. W pierw­szej deka­dzie tego stu­le­cia złote karty w histo­rii Lakers pisały dru­żyny oparte na duetach Shaq-Kobe, czy Kobe-Gasol. Oczy­wi­ście zda­rzył się przej­ściowy okres sła­bo­ści, gdy w pod­sta­wo­wym skła­dzie wystę­po­wał choćby Smush Par­ker, jed­nak Jezio­rowcy posia­dali wtedy Bry­anta, a ekipa po pozy­ska­niu dru­giej opcji (Pau) bły­ska­wicz­nie wró­ciła na szczyt. Sie­dem fina­łów i pięć tytu­łów w jede­na­ście sezo­nów to wynik zna­ko­mity, ale nie­stety nic nie trwa wiecznie.

W 2011 roku nie uwie­rzył­bym przed serią z Dal­las Mave­ricks, iż wal­cząca o kolejny 3peat dru­żyna wła­śnie zaczyna się roz­pa­dać. Bole­sny sweep od Dirka i spółki, był tylko zapo­wie­dzią wiel­kich kło­po­tów szes­na­sto­krot­nych mistrzów NBA. Z Los Ange­les odszedł wybitny tre­ner Phil Jack­son, któ­rego zastą­pił Mike Brown, a cios poni­żej pasa od wło­da­rzy ligi (zablo­ko­wa­nie wymiany, na mocy któ­rej Lakers wzmoc­nić miał Chris Paul, zablo­ko­wa­nie jej w naj­gor­szym moż­li­wym momen­cie) pozba­wił Mit­cha Kup­chaka pod­czas ówcze­snego offse­ason wszel­kich atu­tów. Nie tylko timing decy­zji Sterna pozba­wił moż­li­wo­ści się­gnię­cia po opcje rezer­wowe, nie tylko posta­wił GM Lakers w trud­nej pozy­cji nego­cja­cyj­nej, ale i skło­nił do chęci odej­ścia z klubu Lamara Odoma, na tyle że za naj­lep­szego rezer­wo­wego sezonu otrzy­mano led­wie słaby pick oraz roz­po­czął nie­szczę­śliwą dla Jezio­row­ców serię nie­usta­ją­cych spe­ku­la­cji na temat przy­szło­ści Pau Gasola, co w następ­nych latach nie­stety nega­tyw­nie wpły­wało na psy­chikę repre­zen­tanta Hisz­pa­nii. Daleki jestem od rzu­ca­nia gro­mów na Browna aku­rat za sezon 2011/12. Lakers utrzy­my­wali się w czu­bie kon­fe­ren­cji zachod­niej, a pół­fi­nały z Thun­der prze­grali co prawda 1-4, ale wynik w decy­du­ją­cych spo­tka­niach roz­strzy­gał się w samych koń­ców­kach. I wtedy nade­szło lato 2012 roku, któ­rego skutki orga­ni­za­cja odczuwa do dziś.

Czytaj więcej

Lakers czynią postępy w preseasonie

Za nami już połowa sezonu przy­go­to­waw­czego w wyko­na­niu Jezio­row­ców, któ­rzy do tej pory zdo­łali wygrać zale­d­wie jedno z czte­rech roze­gra­nych spo­tkań. Mimo to nie da się ukryć, że gra ekipy z Mia­sta Anio­łów wygląda lepiej niż rok temu o tej porze. Powo­dów takiego stanu rze­czy jest kilka i to wła­śnie na nich chciał­bym się dzi­siaj sku­pić. Trzeba jed­nak pamię­tać o tym, że jest to wła­ści­wie tylko pre­se­ason i do każ­dego zachwy­ca­nia się jak i kry­ty­ko­wa­nia powinno pod­cho­dzić się z dystan­sem. W sezo­nie zasad­ni­czym bowiem wszystko może wyglą­dać zupeł­nie ina­czej, dla­tego też z góry uprze­dzam, aby nikt nie popa­dał w jakiś hur­ra­op­ty­mizm, czy też od razu skre­ślał zespół za pewne braki. Nie zmie­nia to jed­nak faktu, że na obecną dru­żynę złota i pur­pury patrzy się dosyć przy­jem­nie, a Byron Scott wycią­gnął jed­nak pewne wnio­ski z poprzed­nich roz­gry­wek i nieco zmie­nił swoje podej­ście do gry w dzi­siej­szej lidze (choć oczy­wi­ście nie­które rze­czy zostały po sta­remu). Tak więc w Los Ange­les Lakers na pewno zaszły pewne zmiany, przez które na pewno warto będzie zarwać przy­naj­mniej kilka pierw­szych nocy w sezo­nie zasadniczym.

Czytaj więcej

Najważniejsza 10-tka: Mitch zapowiada sezon 2015/16

Przed roz­po­czę­ciem obozu przy­go­to­waw­czego oraz Media Day w Los Ange­les Lakers, Mitch Kup­chak jak co roku posta­no­wił zor­ga­ni­zo­wać kon­fe­ren­cję pra­sową, na któ­rej odpo­wia­dał na pyta­nia dzien­ni­ka­rzy doty­czące obec­nej sytu­acji dru­żyny. Całość trwała aż 37 minut, a Kup­chak poru­szył tematy zwią­zane m.in. z Kobe Bry­an­tem, D’Angelo Rus­sel­lem, Mettą World Peace’em, czy też Nic­kiem Youn­giem oraz Lou Wil­liam­sem. Ogól­nie mene­dżer 16-stokrotnych mistrzów NBA pod­su­mo­wał wła­ści­wie każ­dego zawod­nika ze składu Jezio­row­ców oraz stwier­dził czego można spo­dzie­wać się po gru­pie, któ­rej tre­ne­rem jest Byron Scott. Choć skład ponow­nie jest uzna­wany za jeden z gor­szych w lidze, tak jed­nak celem dla zespołu będzie wygra­nie jak naj­więk­szej ilo­ści spo­tkań oraz awans do play­offs. Czy jest to moż­liwe? To już temat na zupeł­nie inną oka­zję. Nie­mniej jed­nak Kup­chak kil­ka­krot­nie potwier­dził jakie są ocze­ki­wa­nia wobec ekipy z Mia­sta Anio­łów i głę­boko wie­rzy w to, że dru­żyna wypad­nie zde­cy­do­wa­nie lepiej niż rok temu.

Czytaj więcej

Media Day: sezon 2015/16

Dwa dni temu zawod­nicy oraz sztab szko­le­niowy Jezio­row­ców odbyli swój coroczny Media Day, pod­czas któ­rego odpo­wia­dali na prze­różne pyta­nia dzien­ni­ka­rzy i pod­sy­cali ape­tyt przed roz­po­czę­ciem roz­gry­wek 2015/16. Będąc w nie­mal kom­plet­nie nowym skła­dzie, ze zdro­wym Julius Randle’em, Lakers zapewne posta­rają się za wszelką cenę udo­wod­nić wielu nie­do­wiar­kom, że są w sta­nie awan­so­wać do play­offs. O to jed­nak będzie naprawdę bar­dzo trudno, a po dro­dze 16-stokrotni mistrzo­wie NBA będą musieli odpo­wie­dzieć sobie na wiele trud­nych pytań. Doty­czą one przede wszyst­kim minut Kobe’ego Bry­anta, podej­ścia Byrona Scotta, współ­pracy D’Angelo Rus­sella z Jor­da­nem Clark­so­nem, czy też zdro­wia, formy i umie­jęt­no­ści Juliusa Randle’a. Część osób pod­czas Media Day pró­bo­wało dowie­dzieć się co nieco w tych spra­wach ale jak to czę­sto bywa - odpo­wie­dzi na te pyta­nia zazwy­czaj odbie­gają od rze­czy­wi­sto­ści i należy je trak­to­wać raczej z przy­mru­że­niem oka.

Czytaj więcej

DiFrancesco podsumowuje letnie treningi zawodników

Los Ange­les Lakers roz­po­częli dziś swój obóz przy­go­to­waw­czy na Hawa­jach i od teraz będą tre­no­wali wspól­nie pod prze­wod­nic­twem ich tre­nera - Byrona Scotta. Wcze­śniej jed­nak wielu zawod­ni­ków indy­wi­du­al­nie przy­go­to­ty­wało się do sezonu zasad­ni­czego 2015/16, a poma­gał im w tym nie kto inny jak Tim DiFran­ce­sco. O jego roli w orga­ni­za­cji pod­czas offse­asonu mogli­ście prze­czy­tać na łamach naszego ser­wisu pod koniec sierp­nia (link). Ostat­nio z kolei Tim roz­ma­wiał z Mike’em Tru­del­lem o tym, jak wypa­dli jego pod­opieczni pod­czas lata oraz w jakiej są for­mie przed star­tem roz­gry­wek. DiFran­ce­sco w krót­kim wywia­dzie wspo­mniał m.in. o tym, jak solid­nie prze­pra­co­wał ostat­nie mie­siące Roy Hib­bert, jak dobrze przy­go­to­wany do gry w Natio­nal Basket­ball Asso­cia­tion jest D’Angelo Rus­sell oraz czego można spo­dzie­wać się po Juliu­sie Randle’u i Jor­da­nie Clarksonie.

Czytaj więcej

Jak Metta World Peace może pomóc Jeziorowcom?

Po tym jak 35-letni (a za nie­długo już 36-letni) Metta World Peace przez ostat­nie dwa sezony grał poza NBA, Los Ange­les Lakers posta­no­wili dodać go do swo­jego składu i tym samym po raz drugi pod­pi­sać z nim kon­trakt. Tego można było się spo­dzie­wać już od jakie­goś czasu, jako że w sieci pełno było infor­ma­cji o tym, jak to Ron Artest spę­dza dużo czasu w ośrodku szko­le­nio­wym El Segundo. A w szcze­gól­no­ści z Juliu­sem Randle’em dla któ­rego ni stąd, ni z owąd stał się swo­jego rodzaju men­to­rem. Naj­wi­docz­niej mie­rzący 201 cen­ty­me­trów zawod­nik tak bar­dzo zachwy­cił się warun­kami fizycz­nymi oraz umie­jęt­no­ściami byłego gra­cza Ken­tucky Wild­cats, że zde­cy­do­wał się pomóc mu w roz­woju i wsko­cze­niu na wyż­szy poziom oraz zaadap­to­wać się w amerykańsko-kanadyjskiej lidze. Dla fanów złota i pur­pury powinna być to świetna wia­do­mość. Znany ze swo­jej nie­ustę­pli­wo­ści, walecz­no­ści oraz siły World Peace jest w sta­nie nauczyć kilku sztu­czek Randle’a i to pomimo tego, że w swo­jej karie­rze grał prze­cież głów­nie jako niski skrzydłowy.

Na począ­tek trzeba jed­nak wyja­śnić sobie jedną sprawę - World Peace nie jest już tym samym gra­czem co w 2010 roku, kiedy to Jezio­rowcy zdo­byli mistrzo­stwo NBA po poko­na­niu w finale Boston Cel­tics 4-3. Każdy w zarzą­dzie oraz szta­bie szko­le­nio­wym dosko­nale zdaje sobie z tego sprawę i raczej nikt nie będzie sta­rał się na siłę zro­bić z niego klu­czową postać składu zespołu na sezon 2015/16. To już zupeł­nie inny zawod­nik, któ­rego zada­niem będzie men­to­ro­wa­nie nie tylko Juliusa, ale całej mło­dej dru­żyny. Metta ma wnieść przede wszyst­kim doświad­cze­nie, zaszcze­pić zwy­cię­ską men­tal­ność we wszyst­kich oraz mówiąc ogól­nie - być ważną posta­cią w szatni. Jako że roster 16-stokrotnych mistrzów ligi jest bar­dzo młody, tak przyda się w nim ktoś pokroju Arte­sta, gdyż sam Kobe Bry­ant to za mało, a Roy Hib­bert czy Bran­don Bass nigdy nie się­gnęli po główne trofeum.

Czytaj więcej